QUI HO COMPONEN?

El Consell Local de Persones Majors estarà format per:
Presidència
Secretaria
Secretaria adjunta
Vocals

La presidència del Consell serà assumida per el/l'Alcalde/sa de la Corporació Municipal, que delegarà les seues funcions en el/la Regidor/a de l'àrea de Persones Majors i Participació Ciutadana.

La Secretaria del Consell Local de Persones Majors l'assumirà la Coordinació de l'àrea de Persones Majors i Participació Ciutadana. Aquest òrgan serà recolzat en l'exercici de les seues funcions per un/a funcionari/a de l'àrea designat per la Presidència, que actuarà com a Secretaria adjunta.

Seràs vocals del Consell Local de Persones Majors:

Un/a representant i una persona suplent de cadascuna de les entitats ciutadanes al fet que es refereix l'articule següent.
Un representant de cadascun dels partits polítics amb representació municipal en l'Ajuntament de Santa Pola.
Podran formar part del Consell Local de Persones Majors:

Associacions de majors, persones jubilades i pensionistes.
Seccions de majors, persones jubilades de les organitzacions sindicals o partits polítics.
Seccions de majors d'associacions veïnals
Entitats públiques o privades la finalitat de les quals siga l'atenció a les persones majors.
Els/as vocals dels apartats a., b. i c. d'aquest article hauran de ser majors de 60 anys o d'edat igual o superior als 55 anys, sempre que siguen prejubilados o pensionistes.

En tot cas, les Associacions i Entitats indicades en l'apartat anterior, hauran de complir els següents requisits per a ingressar en el Consell Local:

Estar legalment constituïdes en el registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Santa Pola, o si escau, com a grup o plataforma.
Realitzar la proposta d'ingrés a través de la regidoria de Persones Majors o Participació Ciutadana, prèvia sol·licitud per escrit.