QUÈ FUNCIONS TÉ

Són funcions del Consell Municipal de les Persones Majors:

Exercir d'òrgan de participació de les Associacions de les Persones Majors i de llit de comunicació entre aquestes i a administració local.
Obtenir informació periòdica de les actuacions municipals dirigides a les persones majors.
Elevar als òrgans de decisió municipal iniciatives i propostes que siguen convenients per a millorar les actuacions municipals en l'àmbit de les persones majors.
Fomentar la participació i col·laboració de les persones majors.
Constituir una comissió de debat permanent sobre la problemàtica relacionada amb les persones majors i la seua solució.
Contribuir a la sensibilització de la societat en matèries d'interès per al col·lectiu de 3ª edat.
Expressar la seua posició sobre les decisions que adopten els òrgans de govern de l'Ajuntament de Santa Pola en l'àmbit de la política social dirigida a aquestes.