QUAN ES REUNEIX?

La taula presidencial estarà formada per el/la president/a o regidor/a en qui delegue, la presidència, la secretaria i secretaria adjunta.

El Consell Local de Persones Majors es reunirà cada tres mesos en el Club de Convivència per a la 3ª edat La Senia. No obstant açò, es podran celebrar sessions extraordinàries quan així ho deia la presidència o regidoria en qui delega, o ho sol·licite la majoria de les persones representants del consell, sempre que la de proposta es plantege per a tractar assumptes de l'àmbit de competències del Consell.

Correspon a la presidència del consell la convocatòria i la fixació de l'ordre del dia del consell, havent d'efectuar-se amb una antelació minima d'una setmana

El Consell quedara validamente constituït quan assistisca un terç dels seus membres, havent d'estar present la presidència i la secretaria, o si escau, qui legamente li substituïsca. Solament es podran adoptar acords sobre els punts fixats en l'ordre de dia.

Els acords adoptaren per la majoria dels assistents, dirimint els empats el vot de qualitat de la presidència. Les persones del consell poden formular vots particulars raonats en cas de discrepància del vot majoritari, fomentant sempre l'arribada al consens mitjançant una metodologia de presa de decisions.

La falta d'assistència d'una associació a 4 sessions consecutives del Consell Local de Persones Majors, sense justificació ni previ avís, implica la pèrdua de la condició de membre del consell, havent de realitzar de nou la sol·licitud d'ingrés.